Skip to main content

Over ons

Deze website valt onder het beheer van het College Perinatale Zorg. Het Erfocentrum verzorgt het onderhoud en de eindredactie van de teksten en verwijzingen. 

De website is in 2012 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met diverse organisaties en beroepsverenigingen (zie hieronder). In 2014 zijn de teksten geactualiseerd en vereenvoudigd door het Erfocentrum, in samenwerking met de werkgroep Voorlichting preconceptiezorg.

Betrokken organisaties (in willekeurige volgorde):
 

KNOV
De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen is de beroepsorganisatie van verloskundigen.
www.knov.nl
   
NVOG
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is de beroepsorganisatie van gynaecologen.
www.nvog.nl
   
NHG
Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.
www.nhg.org
   
GGD GHOR Nederland
GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGDen. De GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) heeft als taak het beschermen, bewaken en bevorderen van (volks)gezondheid.
www.ggdghor.nl
   
Erfocentrum
Het Erfocentrum is het Nationaal Informatiecentrum Erfelijkheid en geeft begrijpelijke, onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde voorlichting over erfelijke ziektes en aanverwante onderwerpen. 
www.erfelijkheid.nl
   
College Perinatale Zorg
Het College Perinatale Zorg (CPZ) is een landelijk college waarin alle veldpartijen die te maken hebben met de perinatale zorg in Nederland samenwerken.
Het CPZ faciliteert het kennisnetgeboortezorg. De website waar professionals in de geboortezorg online kennis en informatie kunnen delen.  
www.kennisnetgeboortezorg.nl
   
ErasmusMC
Het ErasmusMC is projectleider van ‘Healthy Pregnancy 4 All’
www.erasmusmc.nl/HP4ALL 
   
Pharos
Pharos is het landelijke kennis- en adviescentrum op het gebied van kwaliteit en effectiviteit van gezondheidszorg voor migranten, vluchtelingen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. 
www.pharos.nl
   
Voedingscentrum
Het Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.
www.voedingscentrum.nl
   
RIVM Centrum Gezond Leven
Het RIVM Centrum Gezond Leven versterkt samen met partners samenhangende en effectieve lokale gezondheidsbevordering. Denk hierbij aan het stimuleren van gezond gedrag op school, op het werk en in de eigen woonplaats.
www.loketgezondleven.nl
   
Taskforce Rookvrije Start
De Taskforce is een samenwerking tussen zorgprofessionals uit alle beroepsgroepen in de geboortezorg. Deze zorgprofessionals slaan de handen ineen om (aanstaande) ouders te helpen om te stoppen met roken of rookvrij te blijven
rookvrijestart.rokeninfo.nl 
   
Trimbos-instituut
Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut, dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. De verworven kennis wordt toegepast in de praktijk van professionals in de GGZ.
www.trimbos.nl
   
SOA Aids Nederland
Soa Aids Nederland werkt aan het tegengaan van de verspreiding van hiv en andere soa.
www.soaaids.nl
   
Stichting Opvoeden.nl
Stichting Opvoeden.nl biedt eenduidige gevalideerde informatie voor ouders en opvoeders over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Deze informatie is te vinden op de websites van de Centra voor Jeugd en Gezin.
www.stichtingopvoeden.nl
   
Stichting Kind en Ziekenhuis
Stichting Kind en Ziekenhuis zet zich in voor meer kindgerichte zorg waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de kinderen zelf en hun ouders.
www.kindenziekenhuis.nl
   
KNMP
De KNMP is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. 
www.knmp.nl
   
VSOP
De VSOP is een samenwerkingsverband van ongeveer 70 lidorganisaties, de meeste voor aandoeningen met een zeldzaam, genetisch en/of aangeboren karakter.
www.vsop.nl
   
NCJ
Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg in Nederland.
www.ncj.nl
   
NCvB
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations.
www.beroepsziekten.nl
   
Rutgers
Rutgers is het Kenniscentrum seksualiteit.
www.rutgers.nl
   
STAP
Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) is een landelijk kennisinstituut voor alcoholbeleid.
www.stap.nl
   
VKGN
De Vereniging Klinische Genetica Nederland is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor specialisten en andere artsen die zich met het vakgebied van de klinische genetica bezighouden.
www.vkgn.nl
   
NISB
Het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging is het kennisinstituut dat een vitale samenleving nastreeft, waarin iedereen actief is.
Miv. 1 januari 2016 is het NISB onderdeel van het Kenniscentrum Sport.
www.kenniscentrumsport.nl 
   
NVAB
De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van bedrijfsartsen. 
www.nvab-online.nl